söndag 3 juli 2011

Apropå Odling för hälsan


Odla din hälsa är ett rehabiliteringsprojekt baserat på "grön rehabilitering" i norra mellansverige. Under sex månader skulle de utveckla sina idéer och ta fram de verktyg och konkreta arbetsmetoder som senare var avsedda att tillämpas i ett treårigt rehabiliteringsprojekt som vänder sig till helt eller delvis långtidssjukskrivna /långtidsarbetslösa kvinnor och män.


Genom att tillämpa en beprövad metod som tar till vara naturens och trädgårdens hälsofrämjande effekter i den unika miljö som Växhusets ekologiska centrum (www.vaxhuset.se) erbjuder, vill vi skapa en ny form av rehabiliterning som på ett effektivt sätt erbjuder människor med lättare psykiska besvär, till exempel utmattningssyndrom, möjlighet att återfinna glädje och livskraft för att påbörja vägen tillbaka mot arbetslivet.

Bakgrund Utmattningssyndrom - stressrelaterad psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället. Åtgärder krävs för att minska antalet långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. I ett treårigt projekt som tillämpar "grön rehabilitering" i en unik miljö vill vi testa möjligheterna att med denna metod öka människors förutsättningar att återinträda i arbete, eller gå vidare till studier, efter en långvarig frånvaro från arbetsmarknaden.
Med grön rehabilitering avses en metod där natur och trädgård utgör den miljö som skall påverka deltagarnas hälsa i positiv riktning. Metoden har varit föremål för vetenskapliga studier bland annat vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Vid Alnarps rehabiliteringsträdgårdar bedrivs ett fullskaleförsök där teorier om odlingens hälsofrämjande effekter länkas samman med teorier om trädgårdsrummets hälsofrämjande effekter i rehabiliteringen av personer med utmattningssyndrom.
Genom att ”bara vara”, slappna av och öppna sinnena i natur och trädgårdsmiljö återhämtar sig deltagarna från utmattning, så kallade restorativa upplevelser. Genom aktivt arbete i trädgård eller med liknande sysslor finner deltagarna sammanhang, värde, livskvalitet och känner att de genom aktiviteterna kan styra över sitt liv, sin utveckling och förändring. Samspelet mellan individen, aktiviteten och den omgivande sociala och fysiska miljön skapar goda förutsättningar för rehabilitering.
Växhusets ekologiska centrum i Söderhamn har startats som ett inspirations- och utvecklingsprojekt vars främsta syfte är att värna om människors och naturens välmående. Med ideella krafter och med stöd av bland andra EU:s strukturfonder (Leader+) har en visningsanläggning uppförts där både beprövade och nyskapande metoder använts vad gäller byggnation, trädgård, energianvändning etcetera. Genom att konsekvent välja material och systemlösningar som inte skadar människor och miljö går vi före och visar möjliga vägar till hållbara lösningar för samhället.
Under de mer än fem år som vi samarbetat med Arbetsförmedlingen i Söderhamn, inom Aktivitetsgarantin, och senare genom pilotprojektet Skapande Hälsa, har vi erfarit hur miljön på Växhuset positivt befrämjat människors välbefinnande.
I förprojekteringsfasen av "Odla din hälsa" vill vi, utifrån Växhusets unika och innovativa miljö, tillämpa grön rehabilitering i en ny förpackning. Genom att ta till vara Växhusets kvalitéer och våra erfarenheter av att arbeta med nämnda målgrupp anser vi oss kunna skapa en egen skola för grön rehabilitering.
Med en sex månaders förprojektering lägger vi grunden för en ansökan om ett treårigt rehabiliteringsprojekt.
Syfte I en sex månaders förprojektering vill vi utveckla våra idéer och ta fram de verktyg och de konkreta arbetsmetoder som vi senare avser att tillämpa i ett treårigt rehabiliteringsprojekt med början 2009. Avsikten är att anpassa metoden grön rehabilitering till Växhusets speciella förutsättningar. Genom studiebesök och studier av likartade projekt kan vi öka arbetsgruppens kompetens i en strävan att skapa ett huvudprojekt som håller högsta kvalité. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med Försäkringskassan i Hälsingland och Arbetsförmedlingen i Söderhamn. Vi kommer att inventera behovet och planera åtgärder och insatser som ska genomföras inom ramen för det kommande huvudprojektet.
Målsättning Målet för förprojekteringen är att presentera en ansökan om medel ur Socialfonden till ett treårigt rehabiliteringsprojekt grundat på Växhusets speciella kvalitéer och metoden grön rehabilitering.

Inga kommentarer: