fredag 13 mars 2015

Bekämpningsmedel och sjukdomar

Tänk att sprida ut något man kan göra sprängämnen med över det man ska äta sedan. Det tycker jag är den bästa varningen för att det knappast är nyttigt.
"Varning bekämpningsmedel sprids för tillfället. Fortsätt
på egen risk" säger det mesta om hur "nyttigt" det är...
Nu radar dessutom bevisen på att bekämpningsmedel leder till en hel hög med sjukdomar upp sig.
Svenska dagbladet hade 23 december en debattartikel om boken Den ekologiska drömmen av Holger Kirchmann, Lars Bergström,Thomas Kätterer och Rune Andersson, som är professorer från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och som jag även skrivit om tidigare. eftersom de är så kritiska mot ekologisk odling och därför fuskar sig fram. Eller som forskarassistent Axel Mie uttrycker det här: "Tyvärr sprider de en del nya myter. Deras syn på risker med bekämpningsmedel vilar på ett föråldrat synsätt och ignorans av omfattande forskning. Frågan om skördenivåer har redan diskuterats flitigt; jag vill här diskutera frågan vilka eventuella effekter för hälsan som bekämpningsmedelrester har. Författarnas huvudpoäng är att vår växtbaserade mat är full av 'naturliga gifter', huvudsakligen växternas egna försvarsämnen, så att lite till i form av rester av syntetiska bekämpningsmedel i maten inte gör någon skada. Denna tanke kan låta övertygande, men i ljuset av de senaste 25 årens forskning vill jag hävda att den inte håller. [Genomgående mina kursiveringar.] Det är numera visat bortom rimligt tvivel att det är bra för hälsan att äta mycket frukt och grönt trots innehåll av en stor mängd försvarsämnen. Samtidigt indikerar hundratals studier att exponering för bekämpningsmedel utgör ett konkret problem för hälsan, för konsumenter och, ibland bortglömt, för producenter. Argumentet att bortse från bekämpningsmedelseffekter för att växterna har egna försvarsämnen faller därför helt platt.  Det finns i dag omfattande forskning om effekter av bekämpningsmedel på människor. År 2013 presenterade den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA en genomgång av 603 vetenskapliga artiklar, publicerade mellan 2006 och 2012, där man har undersökt eventuella samband mellan att vara utsatt för bekämpningsmedel och människors hälsa. För 14 sjukdomar fanns det tillräckligt många studier för att formellt sammanväga resultaten. För 9 av dessa, och tydligast för barnleukemi och Parkinsons sjukdom, hittades ett samband mellan att vara utsatt för bekämpningsmedel på olika sätt (i yrket, genom användning i hemmet, och/eller via maten) och risken att drabbas av sjukdomen.
Ett exempel: I USA genomfördes tre liknande, men av varandra oberoende studier, om hur insektsbekämpningsmedel av typen organofosfater, framför allt klorpyrifos, påverkar utveckling av barns nervsystem. För att undersöka hur mycket bekämpningsmedel kvinnor och deras ofödda barn utsattes för mättes bekämpningsmedlen i kvinnornas urin eller blod under graviditeten. Man såg då att barn till kvinnor med mer bekämpningsmedel i urin eller blod hade lägre IQ vid sju års ålder, jämfört med de andra barnen.  --- Ingen av de 603 studierna i EFSA:s genomgång får plats i Kirchmanns bok. Det är förvånande att författarna kan bortse från ett helt forskningsfält, och i stället luta sig mot ett gammalt synsätt.
Författarna baserar nämligen sin argumentation på ett arbete från 1990, där biokemisten Bruce Ames med flera diskuterar att hälften av cirka 50 undersökta 'naturliga pesticider', det vill säga växternas egna försvarsämnen, är cancerframkallande. Detta visades i djurförsök där gnagare fick dessa isolerade försvarsämnen i mycket stora mängder under lång tid. Många av växternas försvarsämnen räknas som giftiga i den artikeln. Men är detta fortfarande ett relevant synsätt?  Frukt och grönsaker är kemiskt komplexa. Vi vet i dag att kosttillskott som innehåller vissa isolerade växtbeståndsdelar (beta-karoten och vitamin E) verkar kunna förkorta våra liv. Forskningen visar även tydligt att de som har högt intag av frukt och grönt har ett längre liv. Det visar vikten av att betrakta helheten och inte bara beståndsdelarna. Många av de substanser som beskrivs som giftiga eller cancerframkallande i artikeln från 1990 anses i dag vara delaktiga i de positiva effekterna av frukt och grönt" Läs hela debattartikeln här!  Nu går jag nämligen vidare till ytterligare bevis.
"När framtida historiker skriver om vår tid och om vår användning
av glyfosat (Roundup) kommer de att skriva om vår villighet att
offra våra barn och spela med själva grunden för
Bild lånad från MarchAgainstMonstanto
I februari skrev nämligen Supermiljöbloggen om"Risken att drabbas av nervsjukdomen ALS ökar kraftigt vid yrkesmässig exponering för bekämpningsmedel, enligt vetenskaplig skrift från Göteborgs universitet."
Det är professorerna Lars-Gunnar Gunnarsson och Lennart Bodin som står bakom rapporten och där konstaterar de att:
"Vår systematiska litteraturgenomgång och metaanalyser av metodologiskt relevanta publikationer indikerar ett statistiskt säkerställt samband med fördubblad risk av ALS efter exponering för kemikalier. [Min fet stil-markering]  
Även sambandet mellan kraftig exponering av kemikalier och Parkinson har konstaterats [vilket också Neuroförbundet tagit upp].  
– Sambandet är så klarlagt att det inte behövs mer forskning på området. Riskerna är ungefär lika stora oavsett vilken typ av bekämpningsmedel som används, säger Gunnarsson enligt Lantbruk & Skogsbruk.
För dig som vill undvika att få i dig kemikalier via maten, men inte alltid har möjlighet att köpa ekologisk mat, har Environmental Working Group tagit fram två listor.---  I Sverige ser trenden ljus ut för den ekologiska handeln och vi handlar alltmer ekologiska varor."


Jag vill också ta upp en artikel från amerikanska Healthy holistic living.com att en viktig vetenskaplig studie visar bekämpningsmedel kan ha samband med hög risk för depression. Epidemiologen Freya Kamel och hennes kollegor vid amerikanska National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), rapporterade att bland 19000 undersökta, visades det att de som använde två klasser av bekämpningsmedel och sju enstaka bekämpningsmedel oftare diagnostiserades med depression. De som använde organoklorion (OCP) insektsmedel hade 90 % högre risk att diagnostiserades med depression än de som inte använt det. För de som gasbehandlade grödorna, ökade risken med upp till 80 %.  “Vår studie stöder misstanken för att depression och yrkesmässig användning av bekämpningsmedelanvändning för de undersökta… och föreslår  flera särskilda bekämpningsmedel som måste undersökas närmare,” skrev gruppen i tidskriften Environmental Health Perspectives.
Newsweek har avslöjat att bönder i USA hade dubbelt så hög risk att dö av självmord än resten av befolkningen. Bönderna lider av särskilda stressfaktorer som att genomlida dåliga skördar, finansiella problem, oberäkneligt väder pga den globala uppvärmningen och djurens hälsa. Det förklarar dock inte hela fenomenet; vi måste alla möta det liknande. Men nu har även National Institute of Health  avslutat en enorm studie om bekämpningsmedel. Under två årtionden forskarna intervjuat runt 84 000 bönder och deras partners. I Europa är gasbehandling av grödor och organoklorion (OCP) förbjudna. men det påverkar oss ändå. Ingen levande varelse kan helt klara sig ifrån bekämpningsmedel och jag tror att det är tillåtet i t ex djurfoder här.

Dessutom är ju bidöden, som drabbat 10 miljoner bikupor värda $2 miljarder, de senaste sex åren, skrämmande nära. det tror forskarna beror på bekämpningsmedel. Forskare vid University of Maryland och US Department of Agriculture (USAs jordbruksdepartement] har (i juli 2013) identifierat att en häxbrygd av vad som står bakom bidöden troligen är bekämpningsmedel and svampbekämpningsmedel smittat pollen som bina tagit med till kuporna.
När forskarna samlade in detta pollen från bikupor på östkusten och pollinerade med tranbär, vattenmelon och andra skördar, som friska bin visade dessa bin en signifikant nedgång i att stå emot infektioner från en parasit, vid namn Nosema ceranae. Läs hela artikeln här qz.com!

2 kommentarer:

Unknown sa...

För att nyansera bilden lite skulle jag vilja veta vilka av dessa studier som inkluderade bekämpningsmedel som på grund av sin giftighet sedan länge är förbjudna i Sverige och EU men som fortfarande används i många länder utanför EU. För övrigt vill jag vända mig mot att förringa "naturliga gifter" med motiveringen att man har visat att vissa som förekommer i frukter kan ha positiva effekter. Andra "naturliga gifter" som mycotoxiner, som bildas av svampar, (mögelsvampar) har knappast några positiva effekter men kan vara mycket skadliga för människor och djur. Här kan t ex förekomst av små mängder svampbekämpningsmedel vara att föredra framför risken för förekomst av mykotoxiner.
Göran Bölske, veterinär, docent i bakteriologi

Lyckans Smed sa...

Tack för ditt påpekande!