torsdag 6 december 2012

Goda språknyheter och sämre

I måndagens DN hade Björn Melander skrivit ett debattinlägg om språkundervisningen i Sverige. Melander är professor i svenska och dekan för språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.
Rubriken, Världsledande språkforskning bedrivs i Sverige ger hopp i den annars mörka synen på språkundervisningen i Sverige.
Björn Melander (bild från Uppsala universitet)
Melander försäkrar i sitt debattinlägg att "De farhågor angående universitetens språkundervisning som Camilla Bardel och BengtNovén tar upp i sin artikel den 19 november är lätta att instämma i. Det är därför både välkommet och nödvändigt att en debatt förs om hur vi vill att framtiden på detta område ska se ut.---
Som Patrik Hadenius (20/11) påpekar finns en 'utbredd okunskap om hur viktiga språk är, hur stor kunskap som finns och hur stort intresset egentligen är'. När det massmediala perspektivet i så hög grad är negativt riskerar detta förhållande att förstärkas ytterligare.
Det finns därför anledning att peka på att det finns gott om framgångsrik språkverksamhet [min kursivering] vid våra universitet och högskolor.
Inom mitt eget lärosäte, Uppsala universitet, ges grundutbildningskurser i drygt 40 olika språk. Det verkar uppskattas av studenterna. Språkvetarprogrammet är en av universitetets mest eftersökta utbildningar. Också för fristående kurser är söktrycket i många fall högt. Exempelvis hade såväl franska som spanska A vardera runt 225 sökande till 55 platser och till tyska A konkurrerade mer än 200 sökande om 120 platser.
Att vi hade 85 sökande till grundkursen i finska, 120 till polska och 55 till albanska är ytterligare siffror som visar på motsatsen till nedgång." Det tycker jag känns riktigt hoppingivande för framtiden.
min egen lexikon-samling är rätt omfattande eftersom
jag är väldigt intresserad av språken i vår värld eftersom
jag tycker att de i hög grad avspeglar attityder i samhällena

Sedan pekar dock Melander  på de största problemen, som verkligen måste lösas å det snaraste:
"Bardel och Novén har pekat på att Sverige missgynnas ekonomiskt genom vår ensidiga inriktning mot engelska i internationella sammanhang, vilket är så mycket märkligare som vårt land har en stor språklig mångfald att dra nytta av.
Men vår oförmåga har inte bara rent ekonomiska konsekvenser: Språkutbildning är ett centralt element i en framgångsrik integrationspolitik och har stor betydelse för hur vi ska kunna ta vara på ett mångspråkigt och multikulturellt samhälles möjligheter. Ett av de språkpolitiska mål riksdagen fastställt är att alla ska ha rätt ”att utveckla och bruka det egna modersmålet”. Tar vi det målet på allvar krävs utbildning och forskning i många andra språk än svenska och engelska.  
Språkstudier har inte bara ett instrumentellt värde. Det handlar också om ett centralt forskningsfält där Sverige måste ha samma ambition att ligga i framkant som inom andra områden. Dessbättre bedrivs också mycket framstående språkforskning i Sverige. I en stor internationell utvärdering av all forskning på Uppsala universitet för något år sedan bedömdes språkforskningen i många delar vara världsledande."
[mina kursiveringar.] Något som borde vara en stor lättnad, men han fortsätter dock med det essentiella konstaterandet att: "Ska vi ha en högkvalitativ forskning om språk även i framtiden kan inte ansvaret för detta axlas av endast några få universitet. Och ska det finnas tillgång till språkundervisning över hela landet kan heller inte verksamheten koncentreras till en eller två ställen för varje enskilt språk.
Det är djupt bekymmersamt att så pass många lärosäten anser sig behöva göra nedskärningar vad gäller språken. Sverige som nation förlorar på det.
Men det är också en förlust för de universitet och högskolor som inte längre tar chansen att vara en del av ett viktigt och dynamiskt forskningsfält."

Jag önskar verkligen att Sveriges alla utbildningschefer tar del av och funderar över Björn Melanders debattinlägg för jag är övertygad om att språk är hemligheten bakom exempelvis attityder i de olika samhällen som finns i vår värld.

All rosa text är länkar vidare till det som nämns i texten!

Inga kommentarer: